Läbivad kompetentsid

 

Minu kompetentsid oma koolitusvaldkonnas
Teema valdamine

Hispaania keele alane kompetents avaldub isikliku üle 10-aastase keeleõppe ja -praktika näol, milleks on olnud keeleõpe Eesti ja Hispaania keeltekoolides (sh individuaalõpe). Oman keele-ja kultuuripraktikat, kokkupuudet erinevate hispaania keele dialektidega (Hispaania eri piirkonnad, Ladina- Ameerika). Kodus olles arendan enda keelt interneti, kirjanduse, ajakirjanduse kaudu. Lisaväärtuseks on sotsiaalmeedia kaudu suhtlemine oma hispaania keelt kõnelevate tuttavatega.

Parimad praktikad on erinevad keeltekoolide praktikad. Olles ise õppijana keeltekoolides (Eestis ja välismaal), vaatlen teiste õpetajate meetodeid, reflekteerides iseend kahes rollis - kui õppijat ja õpetajat. Reisidel olles viin end kurssi uusimate keeleõppe materjalidega, külastades raamatupoode ja kasutades ostetud materjale teiste õpetamiseks.

Valdkondlike uuenduste ja nõuetega hoian end kursis, jälgides rahvusvaheliste keeleõppe organisatsioonide tegevusi

( Eaqual , ICLLT - International Conference on Linguistics, Language Teaching and Learning), ELP- European Language Portfolio) https://www.eaquals.org/, https://waset.org/conference/2019/04/boston/ICLLTL, https://www.coe.int/en/web/portfolio, https://www.hm.ee/et/uudised/euroopa-keelemapp-mis-see), samuti hariduse ja keeleõppega seonduvaid regulatsioone, arvamuskülgi ajakirjanduses (päevaleht Postimees), keeltekoolide tegevusi nii Eestis kui välismaal.


Minu kompetents koolitusele – „Kuidas õppida keeli“; „Tõhusa keeleõppe nipid“ – baseerub paljuski enda 7 keele õppimise ja lisaks keele õpetamise kogemusele. Kaks aastat tagasi, alates koolituse väljatöötamisest ja „turule toomisest“, reflekteerin end kui õppijat täie tähelepanuga - kuidas juhin enda õppeprotsessi, ületan raskused ja takistused, säilitan motivatsiooni ja eneseusku. Kasutan enda kogemusi teiste juhendamisel. Kompetentsi lisaväärtuseks on suur huvi mälu ja aju toimimisest, erinevate teaduspõhiste ja praktiliste seisukohtadega tutvumine (raamatud, telesaated jm). Aprillis 2019 osalen rahvusvahelisel keeleõppimise e-konverentsil (ICLLT - keele õpetajatele ja õppijatele).

Koolituskava/ õppekava koostamisel arvestan õppijate vajadustega ja turuvajadusega laiemalt.

 
 

Tõendusmaterjalide järg -  erialane koduraamatukogu (osaline ülevaade)

 

Täiskasvanukoolituse põhiprintsiibid ja täiskasvanud õppija eripärad

Täiskasvanu õpimotivatsioon tuleneb seesmisest või välimisest vajadusest (eneseaustus, enesekindlus, soov ennast realiseerida, saada uus töö jm).
Arvestan õppija kogemustega, isiksusliku eripäraga (elustiilist ja kogemustest tulenevast). Toetan õppija enesejuhtimist, iseseisvust ja kaasalöömist õppeprotsessil, valin sobivad õpimeetod. Viitan vajadusel ohtudele ja õppimisprobleemidele. Õppimine on subjektiivne, ja kuigi täiskasvanud õppija teeb ise valikuid ja otsuseid, mida ja miks õppida, on talle siiski vaja suunajat ja toetajat. Selleks on koolitaja, kes juhendab oskuslikult õppijat õppimise protsessis.
Kuna täiskasvanud õppija on sotsiaalselt hõivatud (töö, lapsed, kodused kohustused, hobid, ühiskondlikud tegevused jm), siis mõjutab see tema osalemist õppeprotsessil. Õppeprotsessis kasutan seoseid elu enesega, kogemustega, varem õpituga, et teha mõistmine ja arusaamine õpitavast lihtsamaks. Hindan õppijate kogemusi, mis on koolituse jaoks väärtuslik ressurss. Kasutan seda õppe efektiivsemaks muutmiseks, õppeprotsessi elavdamiseks ja rikastamiseks, teema paremaks mõistmiseks. Kuna igaühel on omad väärtused ja arusaamad elust, siis hoidun nendega vastandumisest või hinnangu andmisest.
Oluline on reflekteerimine – nii see, kuidas õpetaja end ise analüüsib, mõtestab end koolitajana, kui ka see, et ta aitab õppijatel end õppimise protsessil reflekteerida.
Õpetaja ja õppija rollid on pigem võrdsusele ehk partnerlusele suunatud, kus mõlemad on vastastikku nii õppijad kui õpetajad, uute ideede andjad ja info vastuvõtjad. See on koostööle suunatud protsess. Jälgin õppijakeskset lähenemist, arvestades õppija ootuste, eesmärkide ja arvamusega, ühiste otsuste tegemisega, mis puudutavad õppeprotsessi. Õpetajana kutsun õppijat rohkem koostööle ning julgustan arvamusi ja mõtteid avaldama.
Arvestan isiksuslike eripäradega, samuti vanusest või füüsilisest tervisest tulenevate erivajadustega. Teen piisavalt pause õppetöös, et virgutada keha ja vaimu.
Loon aktiivse, positiivse ja mugava õpikeskkonna, et soodustada õppimist ja et õppijal oleks mugav ja meeldiv tunniks häälestuda.

 

Tegevus koolitajana, väärtustades täiskasvanud õppijat ja eetilisi norme

Austan õppijaid  ja nende soovi oma arenguteel edasi liikuda, sest iga inimese arengust saab alguse ühiskonna, majanduse ja riigi areng. On austamist vääriv, et täiskasvanud õppija tuleb koolitusele lisaks oma mitmete teiste rollide omamisele -  sooviga iseend arendada. Kui õpiharjumused pole välja kujunenud, aitan neid luua ja kohanduda nendega.


Loon õppijale positiivse ja toetava õppekeskkonna, olen pigem partneriks, kuid juhin protsesse märkamatult, mis toetab grupis ja õppeprotsessil toimuvat.


Ainuvastutaja oma sõnade ja lubaduste eest olen mina ise. Jälgin nii palju kui võimalik enda poolt öeldut ja lubatut.


Õppeprotsessis väldin autokraatlikkust. Olen õppija suhtes tähelepanelik, nii isiksuse eripära kui hetkemeeleolu ja kehakeele suhtes. Et paremini seda „nähtamatut informatsiooni“ vastu võtta, loen palju kehakeele, mõtete ja tunnete kohta. Kehakeele jälgimine aitab mul enda koolitustel paremini ja koolituse käiku juhtida.

Samuti on oluline empaatia ja empaatiline kuulamine, ehk teisisõnu „soov mõista“, mis tähendab kuulamist mitte ainult kõrvadega, vaid ka silmade ja südamega.


Taunin grupipoolset tunnetatud vastuseisu erivajadusega õppija suhtes, näitan üles omapoolset austust ja aktsepteerin tema erisust, vähendades niimoodi grupipoolset vastuseisu.


Tunnustan ja innustan õppijat, kinnitan õigeid valikuid. Hoidun õppija eluväärtuste ja käitumise naeruvääristamisest. Austan igaühe inimväärikust.

 

Valdkonna tegevust järgivad seadused

Minu teadlikul täiskasvanute koolitajateel (viimased kaks aastat) olen end seadusandlusega palju enam kurssi viinud. Heaks abiks on olnud koolitajakutseks valmistumise koolitus (Tallinnas Projektiekspert OÜ korraldatud 8-kuuline koolitus „Täiskasvanute koolitamine ja juhendamine“), tänu millele suurenes veelgi teadlikkus erinevatest minu tööd puudutavatest EV seadustest:


-          haridusseadus (sh keelte õpetamine kui täiendharidus);

-          täiskasvanute koolituse seadus ja selle alusel koostatud täienduskoolituse standard;

-          ülikooliseadus;

-          rakenduskõrgkooli seadus;

-          töölepingu seadus;

-          tööturuteenuste ja -toetuse seadus.

Lisaks jälgin erinevate valitsusorganite ja organisatsioonide tegevusstandardeid, -suundasid, strateegiaid ja tegevuskavasid:

KOVid, Töötukassa, Tööandjate keskliit, täiskasvanuhariduse poliitika, Andras, Eesti Vabaharidusliit , SA Kutsekoda Kutsekoolide täiskasvanuõppe seadused, Elukestva õppe strateegia EÕS 2020, EL seadused, Haridus- ja Teadusministeerium, hariduse ja keeleõppega seonduvaid regulatsioonid.

 

Õppijatele tagasiside andmine

Hispaania keele koolituse ajal on tagasiside viisideks pidev õppija keele omandamise jälgimine ja jooksev vigade korrigeerimine. Viin läbi kirjalikke ja suuliseid harjutusi – nii individuaal- kui ka grupitööna. Vestlusülesannete käigus jälgin õiget hääldust ja grammatikat. Tagasisidet annan koduste ülesannete kontrollimisel – kas kirjalikult või suuliselt lisaselgitusi andes.

Kasutan konstruktiivset meetodit ja teen seda viisil, et õppija ei oleks ebamugavalt „esile tõstetud“ . Selgitan ja suunan gruppi ühiselt mõtlema, et õigeid vastuseid leida. Läbi grupiülesannete ja dialoogide saavad õppijad enda teadmisi analüüsida.

See on teisisõnu kõikide arengut toetav tagasiside, mis on motiveeriv ja samas koolitusvajadust esile toov.

Jälgin pidevalt õppijate tugevusi või arenguvajadust, kohandades seda kõike tunni iseloomuga.

Individuaalõppija puhul on vahetu kontakti tõttu lihtsam anda tagasisidet. Kasutan seda harjutuste, ettelugemise või vestluse korrigeerimisel, viidates tekkinud vigadele ja selgitades grammatikat.

Tagasiside andmisel püüan olla julgustav, tuues välja edusamme, et säilitada õppija õpihuvi ja -motivatsiooni. Küsin õppeprotsessi kohta, kas selle iseloom ja edasiliikumine kiirus on tema jaoks sobiv.


„Kuidas õppida keeli“- koolitusel annan tagasisidet õppe alguses, selgitades koolituse eesmärke ja päevaprogrammi ning küsides, mis on õppijate ootused ja eesmärgid  koolitusele. Kuna see koolitus kestab 3 astronoomilist tundi, siis koolituse vahe-etappidel esitan küsimusi tekkinud arusaamatuste kohta. Annan tagasisidet läbitud teemadest, reflekteerime üheskoos õpitut ning võtan kokkuvõttena järeldused, ühised seisukohad kokku - kuhu oleme jõudnud ning mida päevakava veel ette näeb.

Koolituse lõpus küsin tagasisidet erinevatel meetoditel (avatud ring, ühe kaasavõetava idee nimetamine, millise tundega minnakse koolituselt, A4 reisi-ja keeleteema pildid, kaardid jm). Vaatleme üheskoos üle koolituse alguses nimetatud ja pabertahvlile kirjutatud ootused, eesmärgid ning võtan need oma sõnadega kokku.

Koolituse järgselt tänan e-maili teel osalemise eest (kui õppija annab loa enda e-maili kasutada), annan lühiülevaate toimunud koolitusest ja saadud tagasisidest.

 

Korrektse keele kasutamine

Keeleline suusõnaline ja kirjalik korrektsus on mulle igapäevaelus väga oluline. Olen kriitiline nii enda kui teiste suhtes, seetõttu annan endast parima, et minu väljendusoskus oleks korrektne. Jälgin keelekasutust e-mailide saatmisel. Klientide ja koostööpartneritega suhtlemisel loen väljasaadetava kirja eelnevalt veel läbi. Väga olulise tähtsusega e-mailide ja dokumentide puhul vaatan eelprindituna paberkandjal dokumendi või kirja täiendavalt üle. See võimaldab nn näpuvigu märgata.

Mõne olulise materjali puhul palun kedagi veelkord teksti üle lugeda, et vältida hooletusvigu või arutleda küsitavaks muutunud sõnastuse üle.

Koolitusmaterjalide koostamisel kasutan arvutis „spelling“- funktsiooni; tühikute, rea- ja lõiguvahede jälgimise vormingut. Kontrollin üle ühtse kirjastiili ja selle suuruse kasutamise.

Kui kahtlen keelelises õigekeelsuses, kontrollin seda e-õigekeelsussõnaraamatust (http://www.eki.ee/dict/ekss/).

Enda keelekasutusest oma koolitustel saan aimu aeg-ajalt tehtud videote kaudu – et märgata parasiit- või korduvsõnu, jälgida kehakeelt ja üldist eneseväljendust. Kui minu koolitusel juhtub olema häid tuttavaid, küsin peale koolitust enda esinemise kohta tagasisidet, eriti aga parasiitsõnade, sõnakorduste, häälemõminate vm tavatu kohta.

Koolituseks valmistumisel teen mõnikord lisaks ise kodus videoid enda näitlikust esinemisest. Harjutan selget diktsiooni, teen häälikute harjutusi mõni päev ja vahetult enne koolitust.

Ma ei kasuta kohatut kõnepruuki, võõrkeelsete väljendite kasutamisel tõlgin need eesti keelde.

Et end õigekeelsusega „kursis hoida“, teen aeg-ajalt läbi emakeele päeva etteütluse. Huvitav oli selleaastane (2019) näitus Eesti keele arenguloost Eesti Kirjandusmuuseumi näitus "Esthnisch - Ehstnisch - eesti keel"

Loen korrektse keelekasutuse artikleid ajalehest Postimees ja veebist (https://www.konverentsid.ee/koolitus/2019/01/07/levinud-vead-keelekasutuses).

 
 

IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendite kasutamine

Kasutan peamiseid teksti-, tabel- ja slaidiprogramme ning failitöötlust. Internetipõhise info leian usaldusväärsetest allikatest, pilte kasutan enda materjalide tarbeks vaid lubatud allikatest või koos viidetega allikale. Autorikaitse kohta olen teadmisi saanud internetiturunduse või reklaammaterjali koostamise kursustelt.

Enda koolitusi reklaamin kas e-maili otsepostituse kaudu või enda kodulehe platvormi kasutades (www.avamaailm.com). Wix.com platvormi teavitussüsteem annab mulle võimaluse jälgida koolitusele registreerimist ning samuti hoida sidet koolitusest huvitatutega. Lisaks annab süsteem võimaluse „vastassuunas liikumisele“, mis tähendab, et koolitusel osaleja on minupoolsetest koolitusega seotud info lisamisest/muutmisest koheselt teavitatud.

Olen kodulehe loonud iseseisvalt ingliskeelsesse veebikeskkonda, samuti käesoleva e-portfoolio  - Siivi Jõgi andragoogi portfoolio (https://siivijogi.wixsite.com/website-1). Kodulehe wix.com- süsteemis saan teha kliendiandmete analüüsi, näha kodulehe ja blogi külastusi (diagrammid jm joonised), muud arendustöö võimalused on väga suured.

Koostan iseseisvalt info- ja reklaammaterjale, mille oskused olen omandanud arvutigraafika kursusel.

Jagan materjale veebipõhiselt kas iCloud´i, Google Drive´i, DropBox kaudu. Kasutan palju nutitelefoni – nii olen alla laadinud erinevaid programme, proovides uuenduslikul moel koolitusmaterjalide tegemist (Mind Map).

Olen teinud (reklaam)videoid telefonis iMovie´t kasutades.

Oman isiklikkukoolitustehnikat – paber- ja magnettahvel, arvuti, data-projektor. Koolitustel kasutan IKT-vahenditest enim data-projektorit õppematerjalide näitamiseks (Power Point, You Tube jm kaudu).

Tean digiõppe erisusi ja võimalusi, oskan Moodle- keskkonnas e-õpet korraldada ning nutitelefonide ja tahvelarvutite kaudu koolitust interaktiivselt läbi viia (Eesti- ja rahvusvahelised e-koolitused, koolitused Tartu Kutsehariduskeskuses õpetajaks olles).

Olen varasemalt läbi viinud elektroonilist tagasisidestamist enda koolituse kohta. Lähituleviku idee on veebikursuse loomine ja veebiseminaride läbiviimised, milleks olen uurinud mulle sobivaid keskkondasid.

 

Service

Tõendusmaterjalid

 
 

©2019 by Siivi andragoogi portfoolio. Proudly created with Wix.com

00 372 529 8974

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now